โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

คุณอยู่ที่ : Home> หน้าแรก

วันที่่ 6-7 ต.ค. 2559 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ณ ห้องประชุม โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจัดการประชุมอบรมให้แก่ครู บุคลากรของโรงเรียน ขยายผลการอบรมของบุคลากรที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และแนวการสอนใหม่ๆ ให้กับครู 3 หลักสูตร 3 ตุลาคม 2559 การใช้ง่นแอปพลิเคชั่น "จักษรา" เพื่อการเรียนการสอน 4-5 ตุลาคม 2559 การจัดทำสื่อด้วย E-PUB ณ ห้องประชุม โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานีวันที่ 3-5 ต.ค. 2559

ภาพicon

ข่าวความเคลือนไหว


 • ภาพประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร วันที่่ 23 ก.ย. 2559
  โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2559 ณ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี วันที่่ 23 ก.ย. 2559
 • ภาพอบรมขยายผล วันที่่ 3-5 ต.ค. 2559
  โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจัดการประชุมอบรมให้แก่ครู บุคลากรของโรงเรียน ขยายผลการอบรมของบุคลากรที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และแนวการสอนใหม่ๆ ให้กับครู 3 หลักสูตร 3 ตุลาคม 2559 การใช้ง่นแอปพลิเคชั่น "จักษรา" เพื่อการเรียนการสอน 4-5 ตุลาคม 2559 การจัดทำสื่อด้วย E-PUB ณ ห้องประชุม โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานีี
 • ภาพประเิมินพนักงานราชการ วันที่่ 21 ก.ย. 2559
  โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจัดประเิมินพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานีี
 • อบรมนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2559 วันที่่ 15-17 ก.ย. 2559
  นักเรียน ครู บุคลากรโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลเข้ารับการอบรมนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2559 โดยกรมพลศึกษาและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั้น จังหวัดอุบลราชธานี
 • รับการประเมินผลโครงการเสริมพลังบวก วันที่่ 1 ก.ย. 2559
  โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลรับการประเมิน จากคณะทำงานติดตามประเมินผล โครงการเสริมพลังบวกสร้างพลังใจเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ปะจำปี 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
 • กิจกรรการฝึกอบรมการป้องกันอุบัติภัยภายในโรงเรียน วันที่่ 26 ส.ค. 2559
  โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจัดการอบรมให้กับคณะครู บุคลกร พี่เลี้ยง นักการ นักเรียน ในโครงการฝึกอบรมการป้องกันอุบัติภัยภายในโรงเรียน ประจำปี 2559 ณ สนามโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
 • กิจกรรมับการนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการส่งเสริมและพัฒนางานอาชีพนักเรียน วันที่่ 24 ส.ค. 2559
  โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการส่งเสริมและพัฒนางานอาชีพนักเรียน เพื่อการมีงานทำตามวิถีพอเพียง การติดตามประเมินผลการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยคณะผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลโดยคณะผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
 • กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่่ 18 ส.ค. 2559
  โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจัดกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน กิจกรรมประกวดแฟนซีขยะรีไซเคิล กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ ณ อาคารโดมโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาต วันที่่ 12 ส.ค. 2559
  นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร เข้าร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม ณ หอประชุมไพรพระยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาต วันที่่ 11 ส.ค. 2559
  ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจัดกิจกรรม 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 กิจกรรม ลงนามถวายพระพร กิจกรรมปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ ณ อาคารโดมโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
 • กิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมแลพัฒนาทักษะอาชีพ วันที่่ 6 ส.ค. 2559
  โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจัดการประชุม อบรมโครงการส่งเสริมแลพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั้งยืน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
 • กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่่ 15 ก.ค. 2559
  โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยถวายเทียนพรรษาให้แ่ก่ วัดหนองปลาปาก วันบ้านนาคำ วัดบ้านดอนยูง
 • กิจกรรมการแข่งขันทักษะกลไก (MATP) และแอร์โรบิคส วันที่่ 11-13 ก.ค. 2559
  Spacial Olympics ประเทศไทยร่วมกับโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะกลไก (MATP) และแอร์โรบิคส์ี ณ ห้องประชุมอุบลชาติโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตรวจสุขภาพประจำปีิ วันที่่ 11-13 ก.ค. 2559
  โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาแบบองค์รวม จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และภาคึเครือข่ายเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะทำการตรวจสุขนักเรียนเป็นประจำทุกปี ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ประชุมสัมมนาและเข้าค่ายผู้ปกครองนักเรียนิ วันที่่ 5-7 ก.ค. 2559
  โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาและเข้าค่ายผู้ปกครองนักเรียน ตามโครงการประชุมสัมมนาผู้ปกครองนักเรยนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อวางแผนชีวิตบุตรหลานอย่างมีประสิทธิภาพของโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานีและโครงการเสริมพลังบวกสร้างพลังใจเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
 • การตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครื่อข่ายโครงการศิลปะสร้างสุขิ วันที่่ 1 ก.ค. 2559
  โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจัดกิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครื่อข่ายโครงการศิลปะสร้างสุข จากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
 • วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่่ 1 ก.ค. 2559
  โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารโดมโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
 • การประยุกต์ใ่ช้ ICT ประกอบการสอบและการวัดผล ( Kahoot) วันที่่ 28 มิ.ย. 2559
  โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการบริการวิชาการทางการศึกษาด้านการบริหารการศึกษาแก่ชุมชนและสังคม "การประยุกต์ใ่ช้ ICT ประกอบการสอบและการวัดผล ( Kahoot)" โดย ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ประชุมโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
 • วันสถาปนาโรงเรียน วันที่่ 25 มิ.ย. 2559
  โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจัดพิธีทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ บวงสรวงเจ้าที่ เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปี 2559 ซึ่งกับวันที่ 25 มิถุนายน ของทุกปี ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่่ 24 มิ.ย. 2559
  โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559 มีกิจกรรมการประกวดคัดลายมือ การวาดภาพระบายสี การปั่นดินน้ำมัน การติดภาพตัดปะ การร้องเพลง การแต่งกายคล้ายตัวละครในเรื่องสุดสาคร ซึ่งเป็นการแข่งขันทุกช่วงขั้นปี โดยให้เด็กนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงออก ณ หอประชุมอุบลชาติ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพไอคอน

ข่าวประกาศรับสมัครนักเรียน


ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559 1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ปัญญาอ่อน)
1.2 เป็นเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
1.3 เป็นเด็กที่มีปัญหาทางด้านพัฒนาการล่าช้า
1.4 เป็นเด็กออทิสติก
1.5 มีอายุแรกเข้าเรียนคือ ระดับปฐมวัยมีอายุ 5-6 ปีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อายุ 7 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อายุ 13 ปี และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อายุ 15 ปี
1.6 มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นได้บ้างเช่น การรับประทานอาหาร การขับถ่าย การอาบน้ำ และการแต่งกาย
1.7 มีภูมิลำเนาในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร หรือจังหวัดอื่น ๆ
2.หลักฐานในการรับสมัครนักเรียน
2.1 สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
2.3 หนังสือรับรองความพิการ (ออกโดยแพทย์) จำนวน 1 ฉบับ
2.4 บัตรประจำตัวผู้พิการ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี)จำนวน 1 ฉบับ
2.5 รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง (ปัจจุบัน)ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2.6 รูปถ่ายผู้ปกครองนักเรียนหน้าตรง จำนวน 2 รูป
2.7 ใบรับรองการวัดระดับสติปัญญา (I.Q)สามารถขอได้จากโรงเรียนที่มีแผนกจิตเวช หรือโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2.8 บัตรสุขภาพของนักเรียน (บัตรทอง)
หมายเหตุ ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนไปตรวจหมู่โลหิต เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนในการจัดทำ สารสนเทศของโรงเรียนต่อไป
3.จำนวนนักเรียนที่รับสมัครเข้าเรียน
3.1 ระดับชั้นอนุบาล จำนวน 20 คน
3.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 คน
3.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 คน
3.4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน
หมายเหตุ นอกจากระดับชั้นดังกล่าวแล้ว โรงเรียน ฯ ได้มีการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในทุกระดับชั้นโดยไม่จำกัดจำนวน
4.ระยะเวลาการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 5.สถานที่รับสมัครห้องวิชาการ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 500 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 0-4531-2764
อนึ่ง ในการสมัครเข้าเรียน ขอให้ผู้ปกครองได้โปรดนำนักเรียนมาสมัครด้วย เพื่อเข้ารับการประเมินความสามารถพื้นฐานของนักเรียนสำหรับการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนต่อไป

 • ภาพนายมีเกียรติ นามสมตรึก
  นายมีเกียรติ นาสมตรึก
  ผู้อำนวยการโรงเรียนแบบสำรวจความต้องการช่วยเหลือเพื่อจัดทำฐานข้อมูล ความต้องการช่วยเหลือ ข้อมูล CSR
ผู้รับผิดชอบ น.ส.สิริกร สิงขรอาจ
โทร.097-9655646
ภาพไอคอน--แนะนำเว็บไซต์--


ลิงค์เว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ
ลิงค์เว็บไซต์ สพฐ.
ลิงค์เว็บไซต์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ลิงค์เว็บไซต์ กสท. gtech.obec.go.th
ลิงค์เว็บไซต์ กบข.
ลิงค์เว็บไซต์ คุรุสภา
ลิ้งเว็บศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
ลิ้งเว็บศูนย์อาชีพออทิสติกไทย

ภาพไอคอน ปฏิทินโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลภาพไอคอน facebook


ภาพไอคอน--- ข่าวบริการ ---


+++จำนวนผู้ออนไลน์+++

+++จำนวนผู้เข้าชม+++