กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คุณอยู่ที่ : Home> กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • ภาพนางกัลยา ศรีสุราช

  นางกัลยา ศรีสุราช
 • ภาพนางธันยพร เจริญชัย
  นางธันยพร เจริญชัย
  งานสวัสดิการ
 • ภาพนายกรกฎ เสระทอง
  นายกรกฎ เสระทอง
  หัวหน้างานอาคารสถานที่
 • ภาพนางสาวฤทัยรัตน์ มีปัญญา์
  นางสาวฤทัยรัตน์ มีปัญญา
  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 • ภาพนายนิรพล บุญทา
  นายนิรพล บุญทา
  หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
 • ภาพนายปิยะทัศน์ เทพารัตน์
  นายปิยะทัศน์ เทพารัตน์
  งานประชาสัมพันธ์
 • ภาพนายศุภวัฒน์ อาบสุวรรณ
  นายศุภวัฒน์ อาบสุวรรณ
  งานโสตทัศนูปกรณ์
 • ภาพนายฤทธิ์เดชา จุฬากุล
  นายฤทธิ์เดชา จุฬากุล
  งานโสตทัศนูปกรณ์

 • งานโสตทัศนูปกรณ์
 • ภาพนางลักษณาวดี พุทธิวงศ์
  นางลักษณาวดี พุทธิวงศ์
  พนักงานบริการหอพัก
 • ภาพนางรัตนาภรณ์ อาธิเวช
  นางรัตนาภรณ์ อาธิเวช
  พนักงานบริการ
 • ภาพนายทศพร จันทรชิต
  นายทศพร จันทรชิต
  นักการภารโรง
 • ภาพนายชัยมงคล  แสวงผล
  นายชัยมงคล แสวงผล
  นักการภารโรง
 • ภาพนายทวนทอง ปฏิเวทย์
  นายทวนทอง ปฏิเวทย์
  พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 • ภาพนายวรยุทธ แก่นจันทร์
  นายวรยุทธ แก่นจันทร์
  พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 • ภาพนายดำรงเดช เจริญบุญ
  นายดำรงเดช เจริญบุญ
  นักการภารโรง
 • ภาพสุรพล สุราชพล
  นายสุรพล สุราชพล
  นักการภารโรง
 • ภาพนายไพโรจน์ วังขวา
  นายไพโรจน์ วังขวา
  คนงาน