กลุ่มบริหารงานวิชาการ

คุณอยู่ที่ : Home> กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 • ภาพนางพรสวรรค์ วงค์บุตรดี
  นางพรสวรรค์ วงค์บุตรดี
  รองผู้อำนวยการ
 • ภาพนางสรวงสุดา มูลมา
  นางสรวงสุดา มูลมา
  หัวหน้างานวัดผล
 • ภาพนางสาวยิ่งมณี สุวรรณกูฏ
  นางสาวยิ่งมณี สุวรรณกูฏ
  หัวหน้างานทะเบียน
 • ภาพนายปิยะพงษ์ จันทร์ทรง
  นายปิยะพงษ์ จันทร์ทรง
  งานทะเบียน
 • ภาพ นางสาวอภินันท์ แสนทวีสุข
  นางสาวอภินันท์ แสนทวีสุข
  งานการเรียนการสอน
 • ภาพนายวิพัฒน์ ทัดเทียม
  นายวิพัฒน์ ทัดเทียม
  งานการเรียนการสอน
 • ภาพนางสาวยุพิน อนันตา
  นางสาวยุพิน อนันตา
  งานการเรียนการสอน
 • ภาพนางสาวพรไพลิน รูปขำ
  นางสาวพรไพลิน รูปขำ
  งานการเรียนการสอน
 • ภาพนางศุภวรรณ สายศร
  นางศุภวรรณ สายศร
  งานการเรียนการสอน
 • ภาพนางสาวพิชญานันท์ ลุนศร
  นางสาวพิชญานันท์ ลุนศร
  งานการเรียนการสอน
 • ภาพน.ส.เพ็ญวดี บุญทองพิมพ์
  น.ส.เพ็ญวดี บุญทองพิมพ์
  งานการเรียนการสอน
 • ภาพนางสาวผ่องศรี ยางศิลา
  นางสาวผ่องศรี ยางศิลา
  งานการเรียนการสอน
 • ภาพ นางสาวณัฐธิดา พละสุ
  นางสาวณัฐธิดา พละสุ
  งานกิจกรรมฟื้นฟู
 • ภาพนางสาววิลาสินี ทองสุ
  นางสาววิลาสินี ทองสุ
  งานการเรียนการสอน
 • ภาพนางสาวปราณี ขันธ์แก้ว
  นางสาวปราณี ขันธ์แก้ว
  งานการเรียนการสอน
 • ภาพนายกฤษกร เสามั่น
  นายกฤษกร เสามั่น
  งานการเรียนการสอน
 • ภาพน.ส.เทพศิรินทร์ ศรีบุญเรือง
  น.ส.เทพศิรินทร์ ศรีบุญเรือง
  พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 • ภาพนางสาวนันทิยา แสงกล้า
  นางสาวนันทิยา แสงกล้า
  พี่เลี้ยงเด็กพิการ