กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

คุณอยู่ที่ : Home> กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

 • ภาพรองกัลยารัตน์ ภูงามทอง
  นางกัลยารัตน์ ภูงามทอง
  รองผู้อำนวยการ
 • ภาพนางศิริเกษ ประเสริฐศรี
  นางศิริเกษ ประเสริฐศรี"
  หัวหน้างานการเงิน
 • ภาพนางอรอมล เสนาพันธุ์
  นางอรอมล เสนาพันธุ์
  หัวหน้างานพัสดุ
 • ภาพนางนวลลักษณ์ นาสมตรึก
  นางนวลลักษณ์ นาสมตรึก
  งานควบคุมภายใน
 • ภาพนางสาวศิริกร สิงขรอาจ
  สาวศิริกร สิงขรอาจ
  หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ
 • ภาพนางรพีพร บูญทา
  นางรพีพร บูญทา
  หัวหน้างานโภชนาการ
 • ภาพนางปราณีต ประคองพันธ์
  นางปราณีต ประคองพันธ์
  งานโภชนาการ
 • ภาพนางรจนา สีทอง
  นางรจนา สีทอง
  หัวหน้างานบุคลากร
 • ภาพนางสาวกรรณิการ์ ดวงมาลา
  นางสาวกรรณิการ์ ดวงมาลา
  งานการเงินและบัญชี
 • ภาพนางสาวพรไพลิน รูปขำ์
  นางสาวพรไพลิน รูปขำ
  งานบุคลากร
 • ภาพนางสาวหริชยา นราพันธ์
  นางสาวหริชยา นราพันธ์
  งานสารบรรณ

 • นางสาวพัชราภรณ์ บุบผาวาสน์
  เจ้าหน้าที่ธุรการ