คุณอยู่ที่ : Home> ข้อมูลครู ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลข้าราชการครู โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เลขประจำ
ตำแหน่ง
วัน เดือน ปีเกิด ระดับ
การศึกษา
วุฒิ
การศึกษา
วิชาเอก เลขที่ใบ
ประกอบวิชาชีพ
วันบรรจุรับ
ราชการ
เข้ารับราชการ
ในโรงเรียนนี้
1 นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียน 111589 22 พ.ย.2516 ปริญญาโท กศ.ม. การศึกษาพิเศษ 52201894516398 14 ส.ค.2538 15 ธ.ค.2553
2 นางพรสวรรค์  วงศ์บุตรดี รองผู้อำนวยการเชียวชาญ 114546 21 ส.ค. 2504 ปริญญาโท คม. การศึกษาพิเศษ 52201893602487 9 พ.ค.2527 21 ส.ค.2535
3 นางสาวกชพร พุทธจักร รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
116534 16 ต.ค. 2504 ปริญญาโท บ.ศศ.คม. การบริหารการศึกษา 52201893602533 1 พ.ค.2528 6 ก.ย.2538
4 นางกัลยารัตน์ ภูงามทอง รองผู้อำนวยการเชียวชาญ 43629 26 ก.ค. 2508 ปริญญาโท บ.ศศ.คม. การบริหารการศึกษา 52201893602525 8 ต.ค.2534 8 ต.ค.2534
5 นางกัลยา ศรีสุราช ครูชำนาญการพิเศษ 111401 27 ก.ย. 2508 ปริญญาตรี ศษ.บ. เกษตรศาสตร์ 52201893602479 25 พ.ย. 2536 1 มี.ค. 2539
6 นางธัญณัฎฐนันท์ เหล่าสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ 115408 17เม.ย. 2504 ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 52201893602541 18 ม.ค. 2537 1 มิ.ย. 2541
7 นางอรทัย บับที ครูชำนาญการพิเศษ 119519 12/09/2504 ปริญญาตรี   นาฏศิลป์ 52201893602461 8/10/2534  
8 นายกรกฎ เสระทอง ครูชำนาญการ คศ.2 116532 24 ก.ค. 2508 ปริญญาตรี คบ. ช่างเขียนแบบ 52201893602428 22 ม.ค. 2536 3 ต.ค.2549
9 นางอรอมล เสนาพันธุ์ ครูชำนาญการ คศ.2 114545 26 มี.ค. 2507 ปริญญาตรี คบ. การศึกษาพิเศษ 52201893602363 10 พ.ย. 2535 10 พ.ย.2535
10 นายนวพล สอนวิชา ครูชำนาญการ คศ.2 124862 14 ธ.ค. 2502 ปริญญาโท กศ.ม. บริหารการศึกษา 52201893602452 21 ม.ค. 2536 01 เม.ย. 2545
11 นางรพีพร บุญทา ครูชำนาญการ คศ.2 131822 5 พ.ค. 2511 ปริญญาตรี คบ. การศึกษาพิเศษ 52201893602371 1 มิ.ย. 2537 1 มิ.ย. 2537
12 นางสรวงสุดา มูลมา ครูชำนาญการพิเศษ 86989 21 พ.ค. 2516 ปริญญาโท คม. การศึกษาพิเศษ 52201893602509 22 ธ.ค. 2538 23 พ.ค. 2540
13 นางศิริเกษ ประเสริฐศรี ครูชำนาญการพิเศษ 119522 5 ส.ค. 2510 ปริญญาตรี บธ.บ. การเงินและการธนาคาร 52201893602398 13 มี.ค. 2539 4 ก.ค. 2545
14 นางสาวจิตรลดา ทองพิทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ   29/05/ 2513 ปริญญาตรี คบ. การศึกษาพิเศษ 52201893602444 22 ส.ค. 2539 16 พ.ค. 2543
15 นางธันยพร เจริญชัย ครูชำนาญการ คศ.2 86257 27 ต.ค. 2507 ปริญญาตรี คบ. การศึกษาพิเศษ 57301891767012   2562
16 นางนวลลักษณ์ นาสมตรึก ครูชำนาญการพิเศษ 34040 15 ก.ค. 2518 ปริญญาตรี คบ. ภาษาอังกฤษ 52201894516274 18 พ.ค. 2541 15 ธ.ค. 2553
17 นางรจนา สีทอง ครูชำนาญการพิเศษ 31580 20 ม.ค. 2523 ปริญญาตรี คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 52201893602355 12 ก.ค. 2545 12 ก.ค. 2545
18 นางสาวกรรณิการ์ ดวงมาลา ครูชำนาญการ คศ.2 8711 11 ส.ค. 2516 ปริญญาตรี บช.บ การบัญชี 53201890569495 1 พ.ย. 2548 1 เม.ย. 2552
19 นางสาวศิริกร สิงขรอาจ ครูชำนาญการ คศ.2 2981 7 พ.ย. 2524 ปริญญาตรี ค.บ. การศึกษาพิเศษ 53201890569428 1 พ.ย. 2548 11 ต.ค. 2555
20 นางสาวยิ่งมณี สุวรรณกูฏ ครูชำนาญการ คศ.2 123 9 ก.ค. 2512 ปริญญาตรี ค.บ. การประถมศึกษา 53201890647488 20 ก.ค. 2554 20 ก.ค. 2554
21 นายปิยะทัศน์ เทพารัตน์ ครู/คศ.1 1010 14 ก.พ. 2533 ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย 56109000057765 29/01/2557 29/01/2557
22 นางปรีดาวรรณ มีบุญ ครู/คศ.1 86831 10-เม.ย.-28 ปริญญาตรี ค.บ. การศึกษาพิเศษ 55201890057075 09/07/2557 1 ต.ค. 2557
23 นายปิยะพงษ์  จันทร์ทรง ครู/คศ.1 134720 10-ก.ย.-29 ปริญญาตรี วท.บ. สัตวศาสตร์ 53109000246858 12/03/2558 12/03/2558
24 นางสาวอนันญา เผื่อนผึ้ง ครู/คศ.1 1611 7 ก.ย. 16 ปริญญาโท คม. การศึกษาพิเศษ 58301890541191 15/12/2558 15/12/2558
25 นายสุระพล แสงจันทร์ ครู/คศ.1 133230 29/12/2528 ปริญญาตรี ศษ.บ. พลศึกษา 57201890197515 15/12/2558 15/12/2558
26 นายวัชรศิษฎ์  อ่อนธรรมา ครู/คศ.1 392 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 58301890416052 15/12/2558 15/12/2558
27 นายปรเมศร์ บุปผาวัลย์ ครูชำนาญการ คศ.2   02/08/2518 ปริญญาตรี ศษ.ม. ศิลปศึกษา 58302280844485 17/01/2556 10/04/2561
28 นายมานิตย์ ทองดี ครูชำนาญการ คศ.2   18/07/2523 ปริญญาตรี คบ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 58301890069450 4/02/2556 10/04/2561
29 นางสาวอภินันท์ แสนทวีสุข ครูผู้ช่วย 6345 30/04/2530 ปริญญาตรี คบ. การศึกษาพิเศษ 59201890595240 31/03/2560 31/03/2560
30 นางสาวภัทรวดี เสาร์แดน ครูผู้ช่วย 3275 05/10/2534 ปริญญาตรี วท.บ. จิตวิทยา 61109000449481 05/05/2560 05/05/2560
31 นางสาวกัญญาณี สอนวงแก้ว ครูผู้ช่วย 3713 25/03/2537 ปริญญาตรี วท.ม. กายภาพบำบัด 61109000450170 05/05/2560 05/05/2560
32 นางสาวศุภัทติกร ยศชูเกียรติ ครูผู้ช่วย 1244 25/05/2533 ปริญญาตรี วท.บ. กิจกรรมบำบัด 60109000541932 05/05/2560 05/05/2560
33 นางสาวฤทัยรัตน์ มีปัญญา ครูผู้ช่วย   26/11/2530 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 58201891422995 01/02/2561 01/02/2561
34 นางสาวณัฐสุรีย์ ศรีโกศล ครู/คศ.1 6345 25/06/2530 ปริญญาตรี คบ. การศึกษาพิเศษ 59201890267480    
35 นายกำธร ทองเปลว ครูผู้ช่วย   20/04/2514 ปริญญาตรี     58301890162671    
36 นางสาวจงวิสุทธิ์ ยุทธชนะ ครูผู้ช่วย   16/06/2530 ปริญญาตรี คบ. การศึกษาพิเศษ 59209000313544    
37 นางสาวตัสนีม หลังปุเต๊ะ ครูผู้ช่วย   10/04/2531 ปริญญาตรี     61201890281077    
38 นางสาวพสชนันท์ ประจำทอง ครูผู้ช่วย   12/05/2509 ปริญญาตรี     57301892423830    
39 นางสาวมัสยา สมเพราะ ครูผู้ช่วย   05/03/2530 ปริญญาตรี คบ. การศึกษาพิเศษ 54109000198231    
40 นางสาวลักขณา พิศตะคุ ครูผู้ช่วย   28/05/2525 ปริญญาตรี     58301890736014    
41 นายวิพัฒน์ ทัดเทียม ครูผู้ช่วย   29/12/2533 ปริญญาตรี คบ. การศึกษาพิเศษ 62201890201314    
42 นางสาววิลาสินี ทองสุ ครูผู้ช่วย   07/02/2533 ปริญญาตรี ศศ.บ. นาฎศิลป์และการละคร 61109000426023    
43 นางศกลวรรณ ยอดดี ครูผู้ช่วย   23/05/2526 ปริญญาตรี     59201890252644    

ข้อมูลลูกจ้างประจำ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี
 

ที่ ชื่อ   -   สกุล ตำแหน่ง เลขประจำ
ตำแหน่ง
วัน เดือน ปีเกิด ระดับ
การศึกษา
วุฒิ
การศึกษา
สาขาวิชา เลขที่ใบ
ประกอบวิชาชีพ
วันบรรจุ
รับราชการ
เข้ารับราชการ
ในโรงเรียนนี้
1 นายนิรพล    บุญทา ครูช่วยสอน ส.3 34454 15 ก.พ. 2510 ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(อีเล็กทรอนิกส์)
51109000144565 31 พ.ค. 2534 31 พ.ค. 2534
2 นางรัตนาภรณ์   อาทิเวช พนักงานบริการ บ.2 34452 28 มิ.ย. 2504 ปวช.       26 ธ.ค. 2531 26 ธ.ค. 2531
3 นางลักษณาวดี   พุทธิวงศ์ พนักงานจัดการหอพัก ส.1 34453 18 ม.ค. 2510 ปวช.       28 ธ.ค. 2530 28 ธ.ค. 2530
4 นายวินัย    ส่องแสง พนักงานขับรถ ระดับ ส.2 34448 16 ก.ค. 2506 ม. 6       21 ก.ค. 2533 21 ก.ค. 2533
5 นายสันติ   กวางทอง ช่างปูน ช.1 34451 23 ธ.ค. 2514 ม. 6       3 มี.ค. 2541 3 มี.ค. 2541