คุณอยู่ที่ : Home> ข้อมูลพนักงานราชการ

ข้อมูลพนักงานราชการ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วัน เดือน
ปีเกิด
เลขที่
ใบประกอบวิชาชีพ
ดำรงตำแหน่ง
ในโรงเรียนนี้
วุฒิทาง
ลูกเสือ
ระดับการศึกษา วุฒิการ
ศึกษา
วิชาเอก สถาบันการศึกษา
1
นางปราณีต  ประคองพันธ์
พนักงานราชการ 11 ธ.ค.2506 63401890737130 1 ก.พ.2543 W.B. ปริญญาตรี ค.บ คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
2
นางนิตยา  สมภาวะ
พนักงานราชการ 5 ก.พ.2523 63401891057256 26 ก.ค.2548 W.B. ปริญญาตรี วท.บ เกษตรศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
  ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพคร
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อุบลราชธานี
3
นางกัญภัคณัฐ  ยาตรา
พนักงานราชการ 8 ก.พ.2525 59301890328739 5 ก.ค.2548 W.B. ปริญญาตรี วท.บ ชีววิทยาประยุกต์
(จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
  ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพคร
    มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
4
นายอดิศัย  ประคองพันธ์
พนักงานราชการ 5 พ.ค. 2506 58301891264591 1 ต.ค.2551 W.B. ปริญญาตรี ค.บ อุตสาหกรรมศิลป์ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
5
นางภัทรียา  ตุ้มทอง
พนักงานราชการ 4 พ.ค. 2526 63301890664281 5 พ.ย.2551 W.B. ปริญญาตรี วท.บ สาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
  การฝึกอบรมครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
9 มาตรฐาน
    มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
6
นางมัลลิกา  บุญปก
พนักงานราชการ 14 มี.ค.2529 60109000031756 4 ก.พ.2556 W.B. ปริญญาตรี บธ.บ การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
  ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู
    มหาวิทยาลัยการจัดการ
และเทคโนโลยีอีสเทิร์น
7
นายวีรพงษ์  สนิทนิตย์
พนักงานราชการ 21 ก.ค.2532 61109000426490 1 พ.ย.2559 W.B. ปริญญาตรี ปท.ส เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
  การฝึกอบรมครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
9 มาตรฐาน
    วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
8
นายสุริยัน  วังกัลยา
พนักงานราชการ 14 ส.ค.2530 61109000426015 15 ธ.ค.2559 W.B. ปริญญาตรี ค.บ เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
9
นางสาวณัฐวดี  วงศ์ศิริพัฒนกุล
พนักงานราชการ 17 พ.ย.2536 60109000216128 1 ส.ค.2560 W.B. ปริญญาตรี ค.บ คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
10
นายปิยะพงษ์  เจริญสุข
พนักงานราชการ 27 ส.ค.2534 63201890800186 13 พ.ย.2561 W.B. ปริญญาตรี ค.บ นวัตกรรมและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
11
นางสาวมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ
พนักงานราชการ 29 พ.ค.2533 60109000127630 13 พ.ย.2560 A.T.C. ปริญญาตรี ค.บ ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
ปริญญาตรี ค.บ เทคโนโลยีทางการศึกษา
และคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
12
นางสาวสิริพรรณ  วรจิตร
พนักงานราชการ 21 ต.ค.2530 60201890288481 3 ม.ค.2561 W.B. ปริญญาตรี วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
  การฝึกอบรมครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
9 มาตรฐาน
    มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
13
นางสาวสรวงสมร  บูชาธรรม
พนักงานราชการ 22 พ.ย.2536 60109000216551 13 พ.ย.2560 W.B. ปริญญาตรี ค.บ คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
14
นายพิทยา  ชาลี
พนักงานราชการ 22 ม.ค.2538 61109000246653 15 มิ.ย.2561 A.T.C. ปริญญาตรี ค.บ อุตสาหกรรมศิลป
์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
15
นางสาวจิตรวิมล  ปรัสพันธ์
พนักงานราชการ 22 ม.ค.2537 60109000282635 25 ธ.ค.2561 W.B. ปริญญาตรี ค.บ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
16
นายธงชัย  เฉลียวธรรม
พนักงานราชการ 5 พ.ย.2538 เลขที่ ท. 2366/2562 12 ก.พ.2562 A.T.C. ปริญญาตรี วท.บ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
17
นางสาวศิริดานันท์  จูมสีมา
พนักงานราชการ 14 ก.ย.2534 63201890414910 5 พ.ย.2562 A.T.C. ปริญญาตรี ค.บ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
18
นายพลากร  ประมวล
พนักงานราชการ 7 มี.ค.2539 62109000285266 5 พ.ย.2562 A.T.C. ปริญญาตรี ค.บ สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
19
นายสมชาย  โคตสมบัติ
พนักงานราชการ 24 ม.ค.2539 62109000210525 5 พ.ย.2562 B.T.C. ปริญญาตรี ค.บ ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
20
นายปริญญา  นนท์ตา
พนักงานราชการ 1 ส.ค.2534 63201891345407 5 พ.ย.2562 ปริญญาตรี ค.บ การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
21
นายสันติ  ประการแก้ว
พนักงานราชการ 31 ธ.ค.2536 60109000122395 1 ธ.ค.2563 B.T.C. ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
22
นางสาวมินตรา  ชำนาญเวช
พนักงานราชการ 27 ธ.ค.2539 เลขที่ ท. 3242/2564 1 ธ.ค.2563   ปริญญาตรี วท.บ. จิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23
นางสาวดลนภา  เกษแก้ว
พนักงานราชการ 28 เม.ย.2541 เลขที่ ท. 3243/2564 1 ธ.ค.2563   ปริญญาตรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
24
นางสาวศศิพร  ศรีคำ
พนักงานราชการ 1 พ.ย.2540 เลขที่ ท. 2707/2564 4 ม.ค.2564   ปริญญาตรี พท.บ. การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
25
นางเจมิกา  บุตรทองทิม
พนักงานราชการ 4 ก.ย.2529 เลขที่ ท. 3244/2564  4 ม.ค.2564   ปริญญาตรี พท.บ. การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
  ปริญญาโท      
26
น.ส.กาญจน์สุดา  สุขมล
พนักงานราชการ 8 ส.ค.2540 64109000034979 2 ธ.ค. 2564 B.T.C. ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
27
นางสาวพัชริดา เรืองไพศาล
พนักงานราชการ 11 พ.ย.2536 60109000093701 24 ม.ค. 2565 B.T.C. ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
28
นายวุฒิชัย แสวงผล
พนักงานราชการ 13 ม.ค.2541 64109000229770 24 ม.ค. 2565 B.T.C. ปริญญาตรี ค.บ. การศึกษาพิเศษ
และคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
29
นางสาวนันทัชพร  ดอนมงคล
พนักงานราชการ 27 มิ.ย.2526 60109000514587 24 ม.ค. 2565 B.T.C. ปริญญาตรี บธ.บ การบัญชี มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30
นายฌานสมิทธิ์  โชติ
พนักงานราชการ 14 ส.ค.2525 63303041302344 24 ม.ค. 2565 A.T.C. ปริญญาตรี ศศ.บ. ศิลปกรรม
(ออกแบบประยุกต์ศิลป์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
31
นายอภิสิทธิ์  บุญพินิจ
พนักงานราชการ 29 เม.ย.2537 60109000284085 24 ม.ค. 2565 B.T.C. ปริญญาตรี ค.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
32
นางจตุพร  ไชยคำจันทร์
พนักงานราชการ 14 ก.ย.2533 61109000408491 24 ม.ค. 2565 B.T.C. ปริญญาตรี วท.บ สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
  ปริญญาโท ศศ.บ. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชธานี
33
นางสาววรรณพร  ทองทิพย์
พนักงานราชการ 10 ต.ค.2537 61109000185735 1 มิ.ย. 2565 B.T.C. ปริญญาตรี ค.บ. ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
34
นายปรัชญา ตรีเลิศพจน์กุล
พนักงานราชการ 23 พ.ย.2538 62109000102641 6 มิ.ย. 2565 A.T.C. ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
35
นางสาวทิพวัลย์  สุขดี
พนักงานราชการ 10 ก.ย.2538 65101710033057 6 มิ.ย. 2565 B.T.C. ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู
    มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
36
นางสาวชญาภา  บุญประเชิญ
พนักงานราชการ 15 ธ.ค. 2529 63303041499440 6 มิ.ย. 2565 B.T.C. ปริญญาตรี วท.บ สาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
  การฝึกอบรมครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
9 มาตรฐาน
    มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
ปริญญาโท   การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
37
นายสมหมาย  จันทอง
พนักงานราชการ 27 ม.ค 2539 62109000284383 6 มิ.ย. 2565 B.T.C. ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ