คุณอยู่ที่ : Home> ข้อมูลพนักงานราชการ

ข้อมูลพนักงานราชการ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วัน เดือน
ปีเกิด
เลขที่
ใบประกอบวิชาชีพ
ดำรงตำแหน่ง
ในโรงเรียนนี้
วุฒิทาง
ลูกเสือ
ระดับการศึกษา วุฒิการ
ศึกษา
วิชาเอก สถาบันการศึกษา
1
นางปราณีต  ประคองพันธ์
พนักงานราชการ 11 ธ.ค.2506 63401890737130 1 ก.พ.2543 W.B. ปริญญาตรี ค.บ คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
2
นางนิตยา  สมภาวะ
พนักงานราชการ 5 ก.พ.2523 63401891057256 26 ก.ค.2548 W.B. ปริญญาตรี วท.บ เกษตรศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
  ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพคร
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อุบลราชธานี
3
นางกัญภัคณัฐ  ยาตรา
พนักงานราชการ 8 ก.พ.2525 59301890328739 5 ก.ค.2548 W.B. ปริญญาตรี วท.บ ชีววิทยาประยุกต์
(จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
  ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพคร
    มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
4
นายอดิศัย  ประคองพันธ์
พนักงานราชการ 5 พ.ค. 2506 58301891264591 1 ต.ค.2551 W.B. ปริญญาตรี ค.บ อุตสาหกรรมศิลป์ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
5
นางภัทรียา  ตุ้มทอง
พนักงานราชการ 4 พ.ค. 2526 63301890664281 5 พ.ย.2551 W.B. ปริญญาตรี วท.บ สาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
  การฝึกอบรมครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
9 มาตรฐาน
    มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
6
นางสาวหริชยา  นราพันธ์
พนักงานราชการ 25 เม.ย.2530 59201890595223 1 ต.ค.2554 W.B. ปริญญาตรี ค.บ การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
7
นางเสาวภา  ลิลัน
พนักงานราชการ 17 ก.ย.2531 62201890133050 21 พ.ย.2554 W.B. ปริญญาตรี วท.บ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
  ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู
    มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
8
นางมัลลิกา  บุญปก
พนักงานราชการ 14 มี.ค.2529 60109000031756 4 ก.พ.2556 W.B. ปริญญาตรี บธ.บ การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
  ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู
    มหาวิทยาลัยการจัดการ
และเทคโนโลยีอีสเทิร์น
9
นางสาวดาวัลย์  ภักดีศรี
พนักงานราชการ 29 ธ.ค.2532 62201890201306 1 ส.ค 2557 W.B. ปริญญาตรี ค.บ การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
10
นายวีรพงษ์  สนิทนิตย์
พนักงานราชการ 21 ก.ค.2532 61109000426490 1 พ.ย.2559 W.B. ปริญญาตรี ปท.ส เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
  การฝึกอบรมครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
9 มาตรฐาน
    วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
11
นายกฤษกร  เสามั่น
พนักงานราชการ 22 ส.ค.2531 62109000044056 1 ก.พ.2559 W.B. ปริญญาตรี วท.บ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
  ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู
    มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
12
นายสุริยัน  วังกัลยา
พนักงานราชการ 14 ส.ค.2530 61109000426015 15 ธ.ค.2559 W.B. ปริญญาตรี ค.บ เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
13
นางสาวณัฐวดี  วงศ์ศิริพัฒนกุล
พนักงานราชการ 17 พ.ย.2536 60109000216128 1 ส.ค.2560 W.B. ปริญญาตรี ค.บ คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
14
นายปิยะพงษ์  เจริญสุข
พนักงานราชการ 27 ส.ค.2534 63201890800186 13 พ.ย.2561 W.B. ปริญญาตรี ค.บ นวัตกรรมและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
15
นางสาวมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ
พนักงานราชการ 29 พ.ค.2533 60109000127630 13 พ.ย.2560 A.T.C. ปริญญาตรี ค.บ ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
ปริญญาตรี ค.บ เทคโนโลยีทางการศึกษา
และคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
16
นางสาวสิริพรรณ  วรจิตร
พนักงานราชการ 21 ต.ค.2530 60201890288481 3 ม.ค.2561 W.B. ปริญญาตรี วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
  การฝึกอบรมครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
9 มาตรฐาน
    มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
17
นางสาวสรวงสมร  บูชาธรรม
พนักงานราชการ 22 พ.ย.2536 60109000216551 13 พ.ย.2560 W.B. ปริญญาตรี ค.บ คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
18
นายพิทยา  ชาลี
พนักงานราชการ 22 ม.ค.2538 61109000246653 15 มิ.ย.2561 A.T.C. ปริญญาตรี ค.บ อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
19
นางสาวจิตรวิมล  ปรัสพันธ์
พนักงานราชการ 22 ม.ค.2537 60109000282635 25 ธ.ค.2561 W.B. ปริญญาตรี ค.บ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
20
นายธงชัย  เฉลียวธรรม
พนักงานราชการ 5 พ.ย.2538 เลขที่ ท. 2366/2562 12 ก.พ.2562 A.T.C. ปริญญาตรี วท.บ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
21
นางสาวศิริดานันท์  จูมสีมา
พนักงานราชการ 14 ก.ย.2534 63201890414910 5 พ.ย.2562 A.T.C. ปริญญาตรี ค.บ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
22
นายพลากร  ประมวล
พนักงานราชการ 7 มี.ค. 2539 62109000285266 5 พ.ย.2562 A.T.C. ปริญญาตรี ค.บ สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
23
นายสมชาย  โคตสมบัติ
พนักงานราชการ 24 ม.ค.2539 62109000210525 5 พ.ย.2562 B.T.C. ปริญญาตรี ค.บ ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
24
นางสาวนิรมล  แสงสุข
พนักงานราชการ 3 ก.พ.2539 62109000085186 5 พ.ย.2562 B.T.C. ปริญญาตรี ศษ.บ ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25
นายปริญญา  นนท์ตา
พนักงานราชการ 1 ส.ค. 2534 63201891345407 5 พ.ย.2562 ปริญญาตรี ค.บ การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
26
นางสาวนิตติญา ดวงคำ
พนักงานราชการ 14 มิ.ย.2532 62109000001667 5 พ.ย.2562 ปริญญาตรี วท.บ พืชสวน มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี
  ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู
    มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
27
นางสาวอังค์วรา  ขำพร้อม
พนักงานราชการ 2 มิ.ย.2537 62109000422794 1 ธ.ค.2563 B.T.C. ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
  ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู
    มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
28
นายวชิระ  สีแสด
พนักงานราชการ 14เม.ย.2536 61109000463255 1 ธ.ค.2563   ปริญญาตรี วท.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู
    มหาวิทยาลัยการจัดการ
และเทคโนโลยีอีสเทิร์น
  ปริญญาตโท วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
29
นายสันติ  ประการแก้ว
พนักงานราชการ 31 ธ.ค.2536 60109000122395 1 ธ.ค.2563 B.T.C. ปริญญาตรี ค.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ
30
นางสาวมินตรา  ชำนาญเวช
พนักงานราชการ 27 ธ.ค.2539 เลขที่ ท. 3242/2564 1 ธ.ค.2563   ปริญญาตรี วท.บ. จิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31
นางสาวดลนภา  เกษแก้ว
พนักงานราชการ 28 เม.ย2541 เลขที่ ท. 3243/2564 1 ธ.ค.2563   ปริญญาตรี บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
32
นายพิบูลย์  ชมภูวิเศษ
พนักงานราชการ 10 ก.ย.2535 60109000516270  4 ม.ค.2564 W.B. ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
  การฝึกอบรมครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
9 มาตรฐาน
    มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
33
นางสาวศศิพร  ศรีคำ
พนักงานราชการ 1 พ.ย.2540 เลขที่ ท. 2707/2564 4 ม.ค.2564   ปริญญาตรี พท.บ. การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
34
น.ส.ขวัญชนก  ชื่นบุญเพิ่ม
พนักงานราชการ 28 ส.ค.2531 60109000535070 4 ม.ค.2564   ปริญญาตรี วท.บ. สาธารณสุข วิทยาลัยนครราชสีมา
  ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู
    มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ
35
นางเจมิกา  บุตรทองทิม
พนักงานราชการ 4 ก.ย. 2529 เลขที่ ท. 3244/2564  4 ม.ค.2564   ปริญญาตรี พท.บ. การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
  ปริญญาโท ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
36
น.ส.ชลิฎากรณ์  แสนทวีสุข
พนักงานราชการ 20 ธ.ค. 2541 64109000265709  9 พ.ย. 2564 B.T.C. ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
37
น.ส.กาญจน์สุดา  สุขมล
พนักงานราชการ 8 ส.ค. 2540 64109000034979 2 ธ.ค. 2564 B.T.C. ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ