คุณอยู่ที่ : Home> ข้อมูลพนักงานราชการ

ข้อมูลพนักงานราชการ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วัน เดือน ปี
เกิด
ระดับ
การศึกษา
วุฒิ
การศึกษา
วิชาเอก เลขที่ใบ
ประกอบวิชาชีพ
เข้ารับราชการ
ในโรงเรียนนี้
1 นางปราณีต  ประคองพันธ์ พนักงานราชการ 16-ธ.ค.-06 ปริญญาตรี ค.บ. คหกรรมศาสตร์ 53201890647518 1-ก.พ.-43
2 นายวิทยา   ศรีงาม พนักงานราชการ 22-ส.ค.-24 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา - 1-เม.ย.-47
3 นางนิตยา   สมภาวะ พนักงานราชการ 5-ก.พ.-23 ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ 53201890647534 26-ก.ค.-48
4 นางกัญภัคณัฐ  ยาตรา พนักงานราชการ 8-ก.พ.-25 ปริญญาตรี วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์(จุลชีววิทยา) 54201890095033 5-ก.ค.-48
5 นายอดิศัย  ประคองพันธ์ พนักงานราชการ 5-พ.ค.-06 ปริญญาตรี ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 53201890647500 1-ต.ค.-51
6 นางสาวณัฐณิชา  อนันตา พนักงานราชการ 15-มิ.ย.-23 ปริญญาตรี ค.บ. ชีววิทยา 53201890332762 1-ต.ค.-51
7 นางภัทรียา  พลแสน พนักงานราชการ 4-พ.ค.-26 ปริญญาตรี วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 53109000180301 5-พ.ย.-51
8 นางสาววีรยา นราพันธ์ พนักงานราชการ 25-เม.ย.-30 ปริญญาตรี คบ. การศึกษาพิเศษ 54109000198249 1-ส.ค.-54
9 นางสาวเสาวภา  โจมคำ พนักงานราชการ 17-ก.ย.-31 ปริญญาตรี วท.บ. ชีววิทยา ผ่อนผัน 2 ปี 21-พ.ย.-54
10 นางสาวณัฐธิดา หมั่นงาม พนักงานราชการ 27-ก.พ.-30 ปริญญาตรี วท.บ. กายภาพบำบัด ผ่อนผัน 2 ปี 15-พ.ย.-55
11 นางมัลลิกา บุญปก พนักงานราชการ 14-มี.ค.-29 ปริญญาตรี บธ.บ. บริหารธุรกิจ(การตลาด) 60109000031756 4-ก.พ.-56
12 นางสาวเพ็ญวดี บุญทองพิมพ์ พนักงานราชการ 17-มี.ค.-32 ปริญญาตรี วท.บ. คณิตศาสตร์ ผ่อนผัน 2 ปี 1 มี.ค. 56
13 นางสาวรดาวัลย์ ภักดีศรี พนักงานราชการ 29 ธ.ค. 32 ปริญญาตรี คบ. การศึกษาปฐมวัย   01/08/2557
14 นายกฤษกร เสามั่น พนักงานราชการ 22-ส.ค.-31 ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   01/02/2559
15 นายวีรพงษ์  สนิทนิตย์ พนักงานราชการ 21/07/2532 ปริญญาตรี ปท.ส. เทคนิคช่างยนต์   01/11/2559
16 นายกฤติเดช  วังกัลยา พนักงานราชการ 14/08/2530 ปริญญาตรี คบ. เทคโนโลยีการศึกษา   15/12/2559
17 นางสาวณัฐวดี  วงศ์ศิริพัฒนกุล พนักงานราชการ 17/11/2536 ปริญญาตรี คบ. การศึกษาพิเศษ 60109000216128 18/01/2561
18 นายชัชญานิพพิชฌน์  เหล่าสิงห์ พนักงานราชการ 13/09/2524 ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 60203050208238 13/11/2560
19 นายกิตติกร  ยืนยง พนักงานราชการ 12/02/2536 ปริญญาตรี คบ. การศึกษาพิเศษ 60109000174948 18/01/2561
20 นางสาวพรปวีณ์  วงศ์บุตรดี พนักงานราชการ 28/07/2537 ปริญญาตรี บธ.บ การบัญชี   13/11/2560
21 นางสาวสรวงสมร  บูชาธรรม พนักงานราชการ 22/11/2536 ปริญญาตรี คบ. คหกรรมศาสตร์   13/11/2560
22 นางสาวมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ พนักงานราชการ 29/05/2533 ปริญญาตรี คบ. ภาษาไทย 60109000127630 13/11/2560
23 นางสาวสิริพรรณ  วรจิตร พนักงานราชการ 27/10/2530 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60201890288481 03/01/2561
24 นายปิยะพงษ์  เจริญสุข พนักงานราชการ 27/08/2534 ปริญญาตรี คบ. นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ 58109000206651 13/11/2561
25 นางสาวปราณี  ขันธ์แก้ว พนักงานราชการ 28/10/2519 ปริญญาตรี วท.บ. สถิติประยุกต์ 58303041506016 01/08/2560
26 นายพิทยา ชาลี พนักงานราชการ 22/01/2538 ปริญญาตรี คบ. อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี   15/06/2561
27                
28                
29                
30                
31                
32                
33                
34                
35                
36