คุณอยู่ที่ : Home> ข้อมูลพนักงานราชการ

ข้อมูลพนักงานราชการ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วัน เดือน ปี
เกิด
ระดับ
การศึกษา
วุฒิ
การศึกษา
วิชาเอก เลขที่ใบ
ประกอบวิชาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ เข้ารับราชการ
ในโรงเรียนนี้
1 นางปราณีต  ประคองพันธ์ พนักงานราชการ 16-ธ.ค.-06 ปริญญาตรี ค.บ. คหกรรมศาสตร์ 53201890647518 081-9970759 1-ก.พ.-43
2 นายวิทยา   ศรีงาม พนักงานราชการ 22-ส.ค.-24 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา - 080-2796569 1-เม.ย.-47
3 นางนิตยา   สมภาวะ พนักงานราชการ 5-ก.พ.-23 ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ 53201890647534 087-4521024 26-ก.ค.-48
4 นายฤทธิ์เดชา  จุฬากุล พนักงานราชการ 15-พ.ย.-24 ปริญญาตรี วท.บ เทคโนโลยีฯ
(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
53201891277412 088-0726263 1-ต.ค.-48
5 นางกัญภัคณัฐ  ยาตรา พนักงานราชการ 8-ก.พ.-25 ปริญญาตรี วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์(จุลชีววิทยา) 54201890095033 087-6492948 5-ก.ค.-48
6 นายอดิศัย  ประคองพันธ์ พนักงานราชการ 5-พ.ค.-06 ปริญญาตรี ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 53201890647500 081-0695253 1-ต.ค.-51
7 นางสาวณัฐณิชา  อนันตา พนักงานราชการ 15-มิ.ย.-23 ปริญญาตรี ค.บ. ชีววิทยา 53201890332762 081-7991142 1-ต.ค.-51
8 นางภัทรียา  พลแสน พนักงานราชการ 4-พ.ค.-26 ปริญญาตรี วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 53109000180301 085-7806497 5-พ.ย.-51
9 นางสาวพิชญานันท์  ลุนศรี พนักงานราชการ 16-ม.ค.-29 ปริญญาตรี ค.บ. การศึกษาพิเศษ 53109000040136 087-4057564 15-มิ.ย.-53
10 นางศุภวรรณ  สายพร พนักงานราชการ 30-ส.ค.-02 ปริญญาตรี ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 55109000130715 084-9832431 15-มิ.ย.-53
11 นางสาวมัสยา  สมเพราะ พนักงานราชการ 5-มี.ค.-30 ปริญญาตรี ค.บ. การศึกษาพิเศษ 54109000198231 083-3840725 17-มิ.ย.-54
12 นายศุภวัฒน์  อาบสุวรรณ พนักงานราชการ 15-ก.ย.-29 ปริญญาตรี ค.บ. การศึกษาพิเศษ 55109000027914 082-1130995 1-ส.ค.-54
13 นางสาววีรยา นราพันธ์ พนักงานราชการ 25-เม.ย.-30 ปริญญาตรี ค.บ. การศึกษาพิเศษ 54109000198249 087-6403726 1-ส.ค.-54
14 ส.อ.หญิงพรไพลิน  รูปขำ พนักงานราชการ 28-พ.ค.-30 ปริญญาตรี ค.บ. การศึกษาพิเศษ 54109000198192 087-3755121 1-ส.ค.-54
15 นางสาวเสาวภา  โจมคำ พนักงานราชการ 17-ก.ย.-31 ปริญญาตรี วท.บ. ชีววิทยา ผ่อนผัน 2 ปี 089-6245623 21-พ.ย.-54
16 นางสาวณัฐธิดา หมั่นงาม พนักงานราชการ 27-ก.พ.-30 ปริญญาตรี วท.บ. กายภาพบำบัด ผ่อนผัน 2 ปี 086-8765159 15-พ.ย.-55
17 นางมัลลิกา บุญปก พนักงานราชการ 14-มี.ค.-29 ปริญญาตรี บธ.บ. บริหารธุรกิจ(การตลาด) 60109000031756 084-5325238 4-ก.พ.-56
18 นางสาวเพ็ญวดี บุญทองพิมพ์ พนักงานราชการ 17-มี.ค.-32 ปริญญาตรี วท.บ. คณิตศาสตร์ ผ่อนผัน 2 ปี 085-0244277 1 มี.ค. 56
19 นางสาวรดาวัลย์ ภักดีศรี พนักงานราชการ 29 ธ.ค. 32 ปริญญาตรี          
20 นางสาววิลสินี ทองสุ พนักงานราชการ 7 ก.พ. 33 ปริญญาตรี     ผ่อนผัน 2 ปี 09-0834-9646  
21 นายวิพัฒน์ ทัดเทียม พนักงานราชการ 29 ธ.ค. 33 ปริญญาตรี ค.บ. การศึกษาพิเศษ 57109000197867 09-0834-9644  
22 นายกฤษกร เสามั่น พนักงานราชการ 22-ส.ค.-31 ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
23 นายวีรพงษ์  สนิทนิตย์ พนักงานราชการ 21/07/2532 ปริญญาตรี       0898869827  
24 นายพงษ์นารายณ์  สาลี พนักงานราชการ 30/12/2535 ปริญญาตรี ค.บ. การศึกษาพิเศษ 59109000396904 0930969159 1 ธ.ค.59
25 นายกฤติเดช  วังกัลยา พนักงานราชการ 14/08/2530 ปริญญาตรี       0888052050  
26 นายวนาศักดิ์  คุณมี พนักงานราชการ 19/10/2536 ปริญญาตรี   การศึกษาพิเศษ 60109000174999    
27 นางสาวณัฐวดี  วงศ์ศิริพัฒนกุล พนักงานราชการ 17/11/2536 ปริญญาตรี     60109000216128    
28 นายชัชญานิพพิชฌน์  เหล่าสิงห์ พนักงานราชการ 13/09/2524 ปริญญาตรี     60203050208238    
29 นายกิตติกร  ยืนยง พนักงานราชการ 12/02/2536 ปริญญาตรี   การศึกษาพิเศษ 60109000174948    
30 นางสาวพรปวีณ์  วงศ์บุตรดี พนักงานราชการ 28/07/2537 ปริญญาตรี          
31 นางสาวสรวงสมร  บูชาธรรม พนักงานราชการ 22/11/2536 ปริญญาตรี          
32 นางสาวมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ พนักงานราชการ 29/05/2533 ปริญญาตรี     60109000127630    
33 นางสาวสิริพรรณ  วรจิตร พนักงานราชการ 27/10/2530 ปริญญาตรี     60201890288481    
34 นายปิยะพงษ์  เจริญสุข พนักงานราชการ 27/08/2534 ปริญญาตรี     58109000206651    
35 นางสาวปราณี  ขันธ์แก้ว พนักงานราชการ 28/10/2519 ปริญญาตรี     58303041506016