คุณอยู่ที่ : Home ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว

ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วัน เดือน ปีเกิด ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนนี้
วุฒิทาง
ลูกเสือ
ระดับ
การศึกษา
วุฒิ
การศึกษา
วิชาเอก สถาบันการศึกษา ภาระงาน
1
นางสาวพัชราภรณ์  บุบผาวาสน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ 28 ก.พ. 2530 4 เม.ย. 2561 - ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี งานธุรการโรงเรียน
2
นางสาวเทพศิรินทร์  ศรีบุญเรือง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 เม.ย. 2533 11 มี.ค. 2555 B.T.C. ปริญญาตรี ศศ.บ . รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พี่เลี้ยงห้องเรียน
3
นางสาวนันทิยา  แสงกล้า
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 26 ธ.ค. 2531 1 พ.ย. 2555 B.T.C. ปริญญาตรี รป.บ . การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี พี่เลี้ยงห้องเรียน
4
นางสรรพสิทธิ์  ธรรมสาร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 7 เม.ย. 2524 1 พ.ย.2557 - การศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.6 กศน . อุบลราชธานี พี่เลี้ยงโรงครัว
5
นายยิ่งยง เยาวบุตร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 21 พ.ย. 2529 1 มิ.ย.2558 - การศึกษาภาคบังคับ ม. 3 โรงเรียนบ้านปะอาว พี่เลี้ยงโรงครัว
6
นางสาวรำไพ  กวางทอง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 5 ธ.ค. 2507 10 พ.ย. 2552 - ป. 7 ป. 7 โรงเรียนสมเด็จ พี่เลี้ยงโรงครัว
7
นายเมษวริษ  เทพารัตน์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 13 ต.ค. 2537 25 ม.ค. 2564 - การศึกษาภาคบังคับ ม. 3 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม พี่เลี้ยงโรงครัว
8
นายอานันท์  หมายศรี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 4 ก.ย. 2535 1 ม.ค. 2564 - การศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.6 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
จังหวัดอุบลราชธานี
พี่เลี้ยงโรงครัว
9
นางกัลยรัตน์  จิระสิน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 15 ต.ค. 2518 1 พ.ย.2557 B.T.C. การศึกษาภาคบังคับ ม. 3 กศน . จังหวัดอุบลราชธานี บัวชมพู
10
นางสาวอาภรณ์  แซ่เตียว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 21 ม.ค. 2529 3 มี.ค. 2553 B.T.C. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.6 กศน . จังหวัดอุบลราชธานี บัวขาว
11
นางสาวสุนิสา  เลี่ยมทอง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 4 ต.ค. 2535 5 ก.พ. 2559 - การศึกษาภาคบังคับ ม. 3 กศน . จังหวัดศรีสะเกษ บัวขาว
12
นางสาววิไล ศิริโภชน์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 13 พ.ค. 2517 5 พ.ค. 2555 B.T.C. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.6 กศน . อำเภอเลิงนกทา บัวแก้ว    
13
นางผ่องศรี  ชาคำมูล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 25 พ.ย. 2511 2 ส.ค. 2560 - การศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.6 กศน . อำเภอพิบูลมังสาหาร บัวบุษกร
14
นางจำปี  แสวงผล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 เม.ย. 2512 15 พ.ค. 2556 - การศึกษาภาคบังคับ ม. 3 กศน . อำเภอกันทรารมย์ บัวสวรรค์
15
นางสาวนันทิกานต์  จำปีศรี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 25 ก.ค. 2534 27 มิ.ย. 2561 - ปริญญาตรี ศศ.บ . นันทนาการและการท่องเที่ยว สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตศรีสะเกษ
บัวตูม
16
นางสาวรุ่งนภา  รุ่งเรือง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 9 ธ.ค. 2505 17 มิ.ย. 2558 - ป.7 ป.7 โรงเรียนบ้านหนองมะนาว บัวบงกช
17
นางสาวเมธิรา พิบูลย์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 23 ม.ค. 2539 14 มิ.ย.61 - การศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร บัวบาน
18
นางสาววิดาวรรณ์  สีสุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 22 เม.ย. 2525 1 พ.ย. 59 B.T.C. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช . เกษตรกรรม กศน . อำเภอพิบูลมังสาหาร บัวหลวง
19
นางไพรศรี  เฉลิมศรี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 15 มิ.ย. 2515 10 พ.ย. 2552 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.6 กศน . อำเภอดอนมดแดง บัวทอง
20
นางสาวแสงเดือน  บังศรี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 13 ก.ย. 2534 14 มิ.ย.61 - ปริญญาตรี ศษ.บ . การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
บัวทอง
21
นางสาวสิริวิมล  สารินทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 6 ม.ค. 2516 8 พ.ย. 2555 B.T.C. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส . อาหารและโภชนาการ กศน . อำเภอเขมราฐ บัวอุบล
22
นางสาวหนึ่งฤทัย  นาทันเลิศ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 29 ก.ย. 2534 - - การศึกษาภาคบังคับ ม. 3 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง บัวบาน
23
นางณ ภัค  เครือนพคุณ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 7 ม.ค. 2508 11 ก.พ. 2560 B.T.C. ปริญญาตรี ศศ.บ . การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง พี่เลี้ยงเรือนพยาบาล
24 นางสุพัตรา ตะนุมาตร พี่เลี้ยงเด็กพิการ 27 พ.ย.2508 9 มิ.ย. 2564   ม.6 ม.6 กศน. จังหวัดอุบลราชธานี พี่เลี้ยงเรือนพยาบาล
25
นายปรีชา  ลิลัน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 ม.ค. 2532 1 ธ.ค. 2563 - การศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.6 กศน . อำเภอวารินชำราบ พี่เลี้ยงแหล่งเรียนรู้เกษตร
26
นางราตรี  มูลเดช
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 9 ก.พ. 2519 1 พ.ย.57 - ป.6 ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแก แม่บ้านอาคารเรียน
27
นายวีระศักดิ์  หมู่ใหม่
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 11 ก.ย. 2523 11 ม.ค.59 - การศึกษาภาคบังคับ ม. 3 กศน . จังหวัดอุบลราชธานี งานอาคารสถานที่
28
นายสุนันท์  สารินทร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 27 ส.ค. 2512 14 มิ.ย.61 - การศึกษาภาคบังคับ ม. 3 โรงเรียนเดชอุดม งานอาคารสถานที่
29
นายทวนทอง ปฏิเวทย์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 19 พ.ย. 2519 1 พ.ย. 2555 B.T.C. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.6 โรงเรียนพูนพินวิทยาคม งานอาคารสถานที่
30
นายรัฐวุฒิ  พุทธิวงศ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 ก.พ. 2534 4 ธ.ค. 2560 B.T.C. ปริญญาตรี ศษ.บ . ดนตรีพื้นบ้านอีสาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ งานยานพาหนะ
31
นางสาวอรนิชา  กลิ่นลั่นทม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 12 ก.พ. 2541 14 ธ.ค. 2563 - ปริญญาตรี วท.บ . จิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานห้องสมุด
32
นายชัยมงคล  แสวงผล
นักการภารโรง 2 ก.ย. 2512 9 ม.ค. 2556 - ป. 6 ป. 6 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว
(ลาดผดุงวิทยา)
นักการภารโรง
33
นายทศพร จันทรชิต
ลูกจ้างชั่วคราว 18 ก.พ. 2517 1 พ.ย. 2555 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส . ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยโปลีเทคนิค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยาม
34
นายยิ้ม  ศรีอ่อน
ลูกจ้างชั่วคราว 22 ก.ค. 2506 11ม.ค.59 - ป.4 ป.4 โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ
ครุฑวิทยากร
ยาม
35
นายไพโรจน์  วังขวา
ลูกจ้างชั่วคราว 10 ก.ย. 2516 10 ก.พ. 59 - ป.6 ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อฮ้อ คนงาน
36
นายดำรงเดช  เจริญบุญ
ลูกจ้างชั่วคราว 15 เม.ย. 2518 1 ต.ค. 2555 - การศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.6 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
จังหวัดอุบลราชธานี
คนงาน
37
นายสุรพล  สุราชพล
ลูกจ้างชั่วคราว 12 ก.ค. 2522 1 ต.ค. 2555 - การศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.6 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
จังหวัดอุบลราชธานี
คนงาน
38
นายระเบียบ  ชมเหิน
ศิษย์เก่า 1 มิ.ย. 2520 1 ต.ค. 2555 - การศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.6 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
จังหวัดอุบลราชธานี
 
39
นายสมบูรณ์  สมาคม
ศิษย์เก่า 6 ม.ค. 2520 1 ต.ค. 2559 - การศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.6 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
จังหวัดอุบลราชธานี
 
40
นายกรร ชัย  ดวงมาลี
ศิษย์เก่า 2 เม.ย. 2544 12 ม.ค. 2564 - การศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.6 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
จังหวัดอุบลราชธานี
บัวแก้ว