คุณอยู่ที่ : Home> ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว

ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันเดือนปีเกิด ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ปฏิบัติราชการ
โรงเรียนนี้
เบอร์โทรศัพท์
1 นางสาว ครูธุรการ 14-พ.ค.-27 ปริญญาตรี บช.บ. การบัญชี 7-มิ.ย.-53 085-4902733
2 นางสาวเทพศิรินทร์ ศรีบุญเรือง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1-เม.ย.-33 ปริญญาตรี ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 11-มี.ค.-55 083-1295263
3 นางสาวรำไพ กวางทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 5-ธ.ค.-07 ป.7 ป.7 - 10-พ.ย.-52 083-7206144
4 นางไพรศรี ทองแสง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 15-มิ.ย.-15 ม.6 ม.6 - 10-พ.ย.-52 087-8001972
5 นายสุทัศน์ โพนพันธ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ 21-พ.ค.-25 ม.6 ม.6 - 1-ม.ค.-55 086-5836844
6 นางจุฑามาศ วันคำ พี่เลี้ยงเด็กพิการ 11-ก.พ.-10 ป.6 ป.6 - 2-มิ.ย.-54 088-0857966
7 นางสาวอาภรณ์ แซ่เตียว พี่เลี้ยงเด็กพิการ 21-ม.ค.-29 ม.3 ม.3 - 3-มี.ค.-53 080-0640956
8 นางธิติมา พุทธิวงศ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1-พ.ค.-98 ปวช. ปวช. การบัญชี 17-ม.ค.-55 080-1639240
9 นางเต๋า กอจันทร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ 18-มี.ค.-06 ม.ศ.5 ม.ศ.5 - 20-พ.ย.-53 080-1591388
10 นางสาววิไล ศิริโภชน์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ 13-พ.ค.-17 ม.6 ม.6 - 5-พ.ค.-55 080-1591388
11 นางสาวสุพัตรา ตะนุมาตร พี่เลี้ยงเด็กพิการ 27-พ.ย.-08 ม.6 ม.6 - 30-ก.ค.-55 087-9599974
12 นางสาวศุภานัน คำสวรรค์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ 31-ม.ค.-30 ม.6 ม.6 - 1-พ.ย.-55 083-3646699
13 นางสาวนันทิยา แสงกล้า พี่เลี้ยงเด็กพิการ 26-ธ.ค.-31 ปริญญาตรี ศศ.บ. การปกครองท้องถิ่น 1-พ.ย.-55 083-5866534
14 นายทวนทอง ปฏิเวทย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ 19-พ.ย.-19 ม.6 ม.6 - 1-พ.ย.-55 080-7217944
15 นายศรีโคตร มูลเดช พี่เลี้ยงเด็กพิการ 7-ต.ค.-21 ม.3 ม.3 - 1-พ.ย.-55 080-4867791
16 นางสาวสิริวิมล สังข์เงิน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 6-ม.ค.-16 ม.6 ม.6 - 8-พ.ย.-55 088-1070602
17 นางติ๋ม ยุตวัน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 23-เม.ย.-17 ม.6 ม.6 - 26-พ.ย.-55 083-7207392
18 นางสาวสงกรานตร์  พลศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ 13-เม.ย.-16 ป.6 ป.6 - 1-ธ.ค.-55 083-7347205
19 นายกฤตนัน  ทองพะเนาว์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ 16-ม.ค.-32 ปวส. ปวส. พืชศาสตร์ 1-เม.ย.-56 082-3799305
20 นางสาววิลาสินี  ทองสุ พี่เลี้ยงเด็กพิการ 7-ก.พ.-33 ปริญญาตรี ศศ.บ. นาฏศิลป์และการละคร 15-พ.ค.-56 090-8349644
21 นางจำปี  แสวงผล พี่เลี้ยงเด็กพิการ 2-เม.ย.-12 ป.6 ป.6 - 15-พ.ค.-56 086-1355591
22 นางสาวอิศราภรณ์ หนองเหล็ก พี่เลี้ยงเด็กพิการ 8 ส.ค. 31 ปริญญาตรี วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 1 พ.ย. 56 08-8080-7406
23 นาวยุทธ แก่นจันทร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ 27 ส.ค. 22 ม.3 ม.3 - 1 พ.ย. 56 08-2751-3512
24 นางแอนนา ทาประจิตร พี่เลี้ยงเด็กพิการ            
25 นางสาวหยาดพิรุณ พันหว้า พี่เลี้ยงเด็กพิการ            
26 นางสาวลัดดาวรรณ พัฒนโชติ พี่เลี้ยงเด็กพิการ            
27 นางสาวสุพรรณา แบ้งกลาง พี่เลี้ยงเด็กพิการ            
28 นางแสนอุรา สีดา พี่เลี้ยงเด็กพิการ            
29 นางสาวชนากานต์ เสามั่น พี่เลี้ยงเด็กพิการ            
30 นางวิไล ผุยพรม พี่เลี้ยงเด็กพิการ            
31 นางสาวอภิญญา วรบุตร พี่เลี้ยงเด็กพิการ            
32 นายสุขหัตตา มูลเดช พี่เลี้ยงเด็กพิการ            
33 นายสุนันท์ สารินทร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ            
34 นายทศพร จันทรชิต นักการภารโรง 18-ก.พ.-17 ปวส. ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง 1-พ.ย.-55 087-2535722
35 นายชัยมงคล  แสวงผล นักการภารโรง 2-ก.ย.-12 ป.6 ป.6 - 9-ม.ค.-56 084-8326042
36 นายดำรงเดช เจริญบุญ นักการภารโรง 15-เม.ย.-18 ม.6 ม.6 - 1-ต.ค.-55 -
37 นายสุรพล สุราชพล นักการภารโรง 12-ก.ค.-22 ม.6 ม.6 - 1-ต.ค.-55 -
38 นายระเบียบ ชมเหิน นักการภารโรง 1-มิ.ย.-20 ม.6 ม.6 - 1-ต.ค.-55 -