กรรมการสถานศึกษา

คุณอยู่ที่ : Home> คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล

 • ภาพนางสาวอรพิน จุมสีมา
  นางสาวอรพิน จุมสีมา
  ประทานกรรมการสถานศึกษา
 • ภาพพระครูสมุห์เฉวัยน กต ปุญญโญ(ดร)
  พระครูสมุห์เฉวัยน กต ปุญญโญ(ดร)
  รองประทานกรรมการสถานศึกษา
 • ภาพพระครูอุดมจิตวิมล
  พระครูอุดมจิตวิมล
  ผู้แทนพระภิษุสงฆ์
 • ภาพนายภูริวัฒน์ เหลืองพิพัฒน์สอน
  นายภูริวัฒน์ เหลืองพิพัฒน์สอน
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ภาพนางพิมพ์ทอง เจ็กจันทึก
  นางพิมพ์ทอง เจ็กจันทึก
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ภาพนางกลิ่นขจร แก้วกัลยา
  นางกลิ่นขจร แก้วกัลยา
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ภาพนางพริ้งพิษ วังทอง
  นางพริ้งพิษ วังทอง
  ผู้แทนองค์กรชุมชน
 • ภาพนายไพรัตน์ ศรีพลัง
  นายไพรัตน์ ศรีพลัง
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ภาพนายไพโรจน์ ทองพุ
  นายไพโรจน์ ทองพุ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นางวิภารัตน์ วังสิทธิ์สมศรี
  วิภารัตน์ วังสิทธิ์สมศรี
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ภาพนายบรรลุชัย มโนรัตน์
  นายบรรลุชัย มโนรัตน์
  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ภาพนายอนัน หมายศรี
  นายอนัน หมายศรี
  ผู้แทนศิษย์เก่า
 • ภาพด.ต.สุุวิทย์ ย่าพรม
  ด.ต.สุุวิทย์ ย่าพรม
  ผู้แทนผู้ปกครอง
 • นางอรทัย บับที
  นางอรทัย บับที
  ผู้แทนครู
 • ภาพนายมีเกียรติ นาสมตรึก
  นายมีเกียรติ นาสมตรึก
  กรรมการและเลขานุการ