ประวัติของโรงเรียน

คุณอยู่ที่ : Home> ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

เลขที่ 500 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร 0-4531-2764, Fax0-4528-5631 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที 30 มกราคม 2530 ที่ี่อาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี และจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่บริเวณศูนย์ลาวอพยพเดิม เพื่อความเหมาะสมและสะดวกในการดูแลนักเรียน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอความช่วยเหลือหรือขอความอนุเคราะห์สำหรับนักเรียนพิการ

ปีการศึกษา 2536 ได้ขยายชั้นเรียนสำหรับเด็กที่บกพร่องทางด้านสติปัญญา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และได้ย้ายนักเรียนทางสายตาจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญมาเข้าเรียน

วันที่ 25 มิถุนายน 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนสิรินธร ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน จึงได้ถือเอาวันแห่งมหามงคลนี้เป็นวันก่อตั้งโรงเรียน

ปีการศึกษา 2537 เปิดรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเข้าเรียน ปีการศึกษา 2539 เปิดรับนักเรียนปกติที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2540 กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 โดยแบ่งเนื้อที่ของโรงเรียน จำนวน 8 ไร่ ทำให้ปัจจุบันโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลเหลือเนื้อที 42 ไร่

ในปัจจุบันนี้ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา (ปัญญาอ่อน) ปัญหาทางด้านการเรียนรู้ ปัญหาทางด้านพัฒนาการล่าช้า และออทิสติก เป็นโรงเรียนรับนักเรียนอยู่ประจำโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยโรงเรียนมีสวัสดิการอาหารให้ วันละ 3 เมื้อและมีเสื้อผ้าให้ ปีละ 3 ชุด ต่อคน