กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

คุณอยู่ที่ : Home> กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 • ภาพนางสาวกชพร พุทธจักร
  นางสาวกชพร พุทธจักร
  รองผู้อำนวยการ
 • ภาพนายวัชรศิษฎ์ อ่อนธรรมา
  นายวัชรศิษฎ์ อ่อนธรรมา
  หัวหน้างานอนามัย
 • ภาพนายนวพล สอนวิชา
  นายนวพล สอนวิชา
  หัวหน้างานกิจการนักเรียน

 • นายมานิตย์ ทองดี
  หัวหน้างานกีฬา
 • ภาพ นางสาวอนัญญา เผื่อนผึ้ง
  นางสาวอนัญญา เผื่อนผึ้ง
  งานพัสดุหอนอน
 • ภาพนางภัทรียา พลเสน
  นางภัทรียา พลเสน
  งานอนามัย
 • ภาพนายวิทยา ศรีงาม
  นายวิทยา ศรีงาม
  งานนันทนาการ
 • ภาพ นายอสุระพล แสงจันทร์
  นายอสุระพล แสงจันทร์
  งานกีฬา
 • นางกัญภัคณัฐ ยาตรา
  นางกัญภัคณัฐ ยาตรา
  งานอนามัย
 • ภาพนางนิตยา สมภาวะ
  นางนิตยา สมภาวะ
  งานหอพักประจำ
 • ภาพนางสาวมัสยา สมเพาะ
  นางสาวมัสยา สมเพาะ
  งานหอพักประจำ
 • ภาพนายอดิศัย ประคองพันธ์
  นายอดิศัย ประคองพันธ์
  งานหอพักประจำ
 • ภาพนายวินัย ส่องแสง
  นายวินัย ส่องแสง
  พนักงานขับรถ
 • ภาพนายสันติ กวางทอง
  นายสันติ กวางทอง
  ยาม
 • ภาพนางรำไพ กวางทอง
  นางรำไพ กวางทอง
  พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 • ภาพนางไพศรี์ ทองแสง
  นางไพศรี์ ทองแสง
  พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 • ภาพนางกัลยารัตน์ จิระสิน
  นางกัลยารัตน์ จิระสิน
  พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 • ภาพนางสาววิไล ผุยพรม
  นางสาววิไล ผุยพรม
  พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 • ภาพนางจำปี แสวงผล
  นางจำปี แสวงผล
  พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 • ภาพนางราตรี มูลเดช
  นางราตรี มูลเดช
  พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 • ภาพนางแสนอุรา สีดาี
  นางแสนอุรา สีดาี
  พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 • ภาพนางสาวสิริวิมล สังข์เงิน
  นางสาวสิริวิมล สังข์เงิน
  พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 • ภาพนางสาวอาภร แซ่เตียว
  สาวอาภร แซ่เตียว
  พี่เลี้ยงเด็กพิการ


 • พี่เลี้ยงเด็กพิการ


 • พี่เลี้ยงเด็กพิการ