. โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

คุณอยู่ที่ : Home> หน้าแรก

ข่าวประกาศ


ภาพกิ๊บประกาศโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการ ในตำแหน่ง ครูผู้สอน
(รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ)
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประกาศโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
(รายละเอียดในการรับสมัครเป็นพนักงานราชการ)
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563
นายจิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการตรวจติดตามการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา
ในระหว่างเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี


ภาพไอคอน

--- วิดีทัศน์ ---


วันที่ 24 ก.พ. 63 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร ที่เสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร และเน้นให้นักเรียนมีการพัฒนาการด้านทักษะการดำรงชีวิต การช่วยเหลือตนเอง
ภาพไอคอน

ข่าวกิจกรรม


ภาพไอคอน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพไอคอน

ข่าวประกาศรับสมัครนักเรียน


ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ปัญญาอ่อน)
1.2 เป็นเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
1.3 เป็นเด็กที่มีปัญหาทางด้านพัฒนาการล่าช้า
1.4 เป็นเด็กออทิสติก
1.5 มีอายุแรกเข้าเรียนคือ
- ระดับปฐมวัย อายุ 5-6 ปี
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อายุ 7 ปี
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อายุ 13 ปี (จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6)
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อายุ 15 ปี (จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 3)
1.6 มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประำจำวันได้ เช่น การรับประทานอาหาร การขับถ่าย การอาบน้ำ และการแต่งกาย เป็นต้น
1.7 มีภูมิลำเนาในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร หรือจังหวัดอื่นๆ
2. หลักฐานในการรับสมัคร
2.1 สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
2.3 หนังสือรับรองความพิการ (ออกโดยแพทย์) จำนวน 1 ฉบับ
2.4 บัตรประจำตัวผู้พิการ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี)จำนวน 1 ฉบับ
2.5 รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง (ปัจจุบัน)ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.6 รูปถ่ายผู้ปกครองนักเรียนหน้าตรง จำนวน 2 รูป
2.7 ใบรับรองการวัดระดับสติปัญญา (I.Q)สามารถขอได้จากโรงเรียนที่มีแผนกจิตเวช หรือโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2.8 บัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทองหรือบัตรทองผู้พิการ ท. 74)
หมายเหตุให้ผู้ปกครองนำนักเรียนไปตรวจหมู่โลหิต เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนในการจัดทำ สารสนเทศด้านการให้บริการสุขภาพนักเรียนต่อไป
3.จำนวนนักเรียนที่รับสมัครเข้าเรียน
3.1 ระดับอนุบาล 2 จำนวน 20 คน
3.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 คน
3.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 คน
3.4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน
หมายเหตุนอกจากระดับชั้นดังกล่าวแล้ว โรงเรียนฯ ได้มีการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในทุกระดับชั้นโดยไม่จำกัดจำนวน
5.ระยะเวลาการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
6.สถานที่รับสมัคร
ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 500 ถนนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 0-4531-2764, 0-80169-5437
อนึ่ง ในการสมัครเข้าเรียน ขอให้ผู้ปกครองได้โปรดนำนักเรียนมาสมัครด้วย เพื่อเข้ารับการประเมินความสามารถพื้นฐานของนักเรียนสำหรับการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนต่อไป
(รายละเอียดประกาศ) ประกาศ ณ วันที่ 5 ภุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ภาพไอคอน

ข่าวประกาศรับสมัครงาน


ภาพไอคอน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก) ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ภาพไอคอน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก) ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ภาพไอคอน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายละเอียดในการรับสมัคร) ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ภาพไอคอน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้้างเหมาบริการ(รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก) ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ภาพไอคอน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้้างเหมาบริการ (รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน) ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ภาพไอคอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกเหมาบริการ (รายละเอียดในการรับสมัคร) ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
ภาพไอคอน  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ(รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ)ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562
ภาพไอคอน  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเป็นพนักงานราชการ(รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน) ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ภาพไอคอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(รายละเอียดในการรับสมัคร) ประกาศ ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2562
ภาพไอคอน รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (รายชื่อผู้ผ่านจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ) ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562
ภาพไอคอน รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว) ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562
ภาพไอคอน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ(รายละเอียดการรับสมัคร) ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2562
ภาพไอคอน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเป็นลูกจ้างชั่วคราว) ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2562
ภาพไอคอน รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพืื่อเป็นพนักงานราชการ (รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเป็นพนักงานราชการ) ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562
ภาพไอคอน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ (รายชื่อผู้มีสิทธิลัดเลือกเป็นพนักงานราชการ) ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562
ภาพไอคอน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายชื่อผู้มีสิทธิลัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว) ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562
ภาพไอคอน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน(รายละเอียดการรับสมัคร) ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2562
ภาพไอคอน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ(รายละเอียดการรับสมัคร) ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2562
ภาพไอคอน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพืื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร) ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561
ภาพไอคอน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเป็นพนักงานราชการ(รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน) ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561
ภาพไอคอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (รายละเอียดการรับสมัคร) ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561
ภาพไอคอน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ) ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561
ภาพไอคอน รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว) ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561
ภาพไอคอน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเป็นพนักงานราชการ (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินพนักงานราชการ) ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561
ภาพไอคอน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศรายชื่อผู้สมัคร) ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
ภาพไอคอน

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ภาพไอคอน ประกาศโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
  • ภาพนายมีเกียรติ นามสมตรึก
    นายมีเกียรติ นาสมตรึก
    ผู้อำนวยการโรงเรียนแบบสำรวจความต้องการช่วยเหลือเพื่อจัดทำฐานข้อมูล
ความต้องการช่วยเหลือ ข้อมูล CSR
ผู้รับผิดชอบ น.ส.สิริกร สิงขรอาจ
โทร.097-9655646
ภาพไอคอน--แนะนำเว็บไซต์--


ลิงค์เว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ
ลิงค์เว็บไซต์  สพฐ.
ลิงค์เว็บไซต์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ลิ้งเว็บระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ลิงค์เว็บไซต์ กสท. gtech.obec.go.th
ลิงค์เว็บไซต์  กบข.
ลิงค์เว็บไซต์  คุรุสภา
ลิ้งเว็บศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
ลิ้งเว็บศูนย์อาชีพออทิสติกไทย

ภาพไอคอน facebook


ภาพไอคอน--- ข่าวบริการ ---


+++จำนวนผู้ออนไลน์+++

+++จำนวนผู้เข้าชม+++

web page counter