โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

คุณอยู่ที่ : Home> หน้าแรก

ข่าวประกาศ


ภาพกิ๊บประกาศโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานีภาพกิ๊บ
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ
(รายละเอียดการสมัคร)
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2566
ภาพไอคอน

ข่าวกิจกรรม


ภาพไอคอน

ข่าวประกาศรับสมัครนักเรียน


ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ปัญญาอ่อน)
1.2 เป็นเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
1.3 เป็นเด็กที่มีปัญหาทางด้านพัฒนาการล่าช้า
1.4 เป็นเด็กออทิสติก
1.5 มีระดับสติปัญญา (I.Q.) อยู่ในระดับ 35-70
1.5 มีอายุแรกเข้าเรียนคือ
- ระดับปฐมวัย อายุ 5-6 ปี
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อายุ 7 ปี
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อายุ 13 ปี
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อายุ 15 ปี
1.6 มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ เช่น การรับประทานอาหาร การขับถ่าย การอาบน้ำ และการแต่งกาย เป็นต้น
1.7 มีภูมิลำเนาในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร หรือจังหวัดอื่นๆ
2. หลักฐานในการรับสมัคร
2.1 สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
2.3 เอกสารรับรองความพิการ (ออกโดยแพทย์) จำนวน 1 ฉบับ
2.4 บัตรประจำตัวผู้พิการ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี)จำนวน 1 ฉบับ
2.5 รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง (ปัจจุบัน)ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2.6 รูปถ่ายผู้ปกครองนักเรียนหน้าตรง จำนวน 2 รูป
2.7 ใบรับรองการวัดระดับสติปัญญา (I.Q) โดยสามารถขอได้จากโรงพยาบาลที่มีแผนกจิตเวช หรือโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2.8 บัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทองหรือบัตรทองผู้พิการ ท. 74)
หมายเหตุให้ผู้ปกครองนำนักเรียนไปตรวจหมู่โลหิต เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนในการจัดทำ สารสนเทศด้านการให้บริการสุขภาพนักเรียนต่อไป
3.จำนวนนักเรียนที่รับสมัครเข้าเรียน
3.1 ระดับอนุบาล จำนวน 20 คน
3.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 คน
3.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 คน
3.4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน
หมายเหตุนอกจากระดับชั้นดังกล่าวแล้ว โรงเรียนฯ ได้มีการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในทุกระดับชั้นโดยไม่จำกัดจำนวน
4.ระยะเวลาการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
5.สถานที่ส่งเอกสารรับสมัคร
ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 500 ถนนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 0-4531-2764, 0-80169-5437
อนึ่ง ในการสมัครเข้าเรียน ขอให้ผู้ปกครองได้โปรดนำนักเรียนมาสมัครด้วย
เพื่อเข้ารับการประเมินความสามารถพื้นฐานของนักเรียนสำหรับการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนต่อไป อนึ่ง ในการสมัครเข้าเรียน ขอให้ผู้ปกครองได้โปรดตรวจสอบเอกาสารหลักฐานของนักเรียน ผู้ปกครองพร้อมลงนามสำเนาให้ถูกต้องเรียบร้อย
ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
7. ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัคร่


ภาพไอคอน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพไอคอน

ข่าวประกาศรับสมัครงาน


ภาพไอคอน  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ  (รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก) ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
ภาพไอคอน  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ (รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก) ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ภาพไอคอน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ (รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก) ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2565
ภาพไอคอน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก) ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
ภาพไอคอน รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ (รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก) ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
ภาพไอคอน  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก) ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ภาพไอคอน  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเข้ารับการประเมินความรู้เป็นพนักงานราชการ (รายชื่อผู้มีสิทธ) ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
ภาพไอคอน  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายชื่อผู้มีสิทธิ) ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
ภาพไอคอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายละเอียดในการรับสมัคร) ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

ภาพไอคอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ (รายละเอียดในการรับสมัคร) ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564

ภาพไอคอน  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายละเอียดในการรับสมัคร) ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564

ภาพไอคอน  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ (รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก) ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ภาพไอคอน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ(รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก) ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563
ภาพไอคอน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก) ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ภาพไอคอน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก) ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ภาพไอคอน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายละเอียดในการรับสมัคร) ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ภาพไอคอน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้้างเหมาบริการ(รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก) ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ภาพไอคอน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้้างเหมาบริการ (รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน) ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ภาพไอคอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกเหมาบริการ (รายละเอียดในการรับสมัคร) ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
ภาพไอคอน  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ(รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ)ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562
ภาพไอคอน  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเป็นพนักงานราชการ(รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน) ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ภาพไอคอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(รายละเอียดในการรับสมัคร) ประกาศ ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2562
ภาพไอคอน รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (รายชื่อผู้ผ่านจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ) ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562
ภาพไอคอน รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว) ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562
ภาพไอคอน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ(รายละเอียดการรับสมัคร) ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2562
ภาพไอคอน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเป็นลูกจ้างชั่วคราว) ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2562
ภาพไอคอน รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพืื่อเป็นพนักงานราชการ (รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเป็นพนักงานราชการ) ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562
ภาพไอคอน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ (รายชื่อผู้มีสิทธิลัดเลือกเป็นพนักงานราชการ) ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562
ภาพไอคอน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายชื่อผู้มีสิทธิลัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว) ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562
ภาพไอคอน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน(รายละเอียดการรับสมัคร) ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2562
ภาพไอคอน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ(รายละเอียดการรับสมัคร) ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2562
ภาพไอคอน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพืื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร) ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561
ภาพไอคอน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเป็นพนักงานราชการ(รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน) ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561
ภาพไอคอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (รายละเอียดการรับสมัคร) ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561
ภาพไอคอน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ) ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561
ภาพไอคอน รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว) ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561
ภาพไอคอน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเป็นพนักงานราชการ (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินพนักงานราชการ) ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561
ภาพไอคอน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศรายชื่อผู้สมัคร) ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
ภาพไอคอน

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ภาพไอคอน ประกาศโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
  • ภาพนายดาวเทียม บับที
    นายดาวเทียม บับที
    ผู้อำนวยการโรงเรียนรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 20004 สนง.คกก.
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจาย 2000400111
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 20004 สนง.คกก.
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจาย 2000400111
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 20004 สนง.คกก.
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจาย 2000400111
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 20004 สนง.คกก.
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสหน่วยเบิกจาย 2000400111
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝาก
ส่วนราชการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
เงินอุดหนุนออมทรัพย์
ชิ้อบัญชี โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
เลขที่ บัญชี 321-1-41686-2
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
แบบสำรวจความต้องการช่วยเหลือเพื่อจัดทำฐานข้อมูล
ความต้องการช่วยเหลือ ข้อมูล CSR
ผู้รับผิดชอบ น.ส.สิริกร สิงขรอาจ
โทร.097-9655646ภาพไอคอน--แนะนำเว็บไซต์--


ลิงค์เว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ
ลิงค์เว็บไซต์  สพฐ.
ลิงค์เว็บไซต์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ลิ้งเว็บระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ลิงค์เว็บไซต์ กสท. gtech.obec.go.th
ลิงค์เว็บไซต์  กบข.
ลิงค์เว็บไซต์  คุรุสภา
ลิ้งเว็บศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
ลิ้งเว็บศูนย์อาชีพออทิสติกไทย

ภาพไอคอน facebook


ภาพไอคอน--- ข่าวบริการ ---


+++จำนวนผู้ออนไลน์+++

+++จำนวนผู้เข้าชม+++

web page counter