โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

คุณอยู่ที่ : Home> หน้าแรก
ภาพอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพปากและฟัน

ข่าวความเคลือนไหว


ภาพไอคอน

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของ เลี้ยงอาหารให้กับนักเรียน

(โหลดคู่มือสำหรับผู้บริจาคอาหาร)

 • ผู้ใหญ่ใจดี บุณฑิตวิทยาลัยราชธานี คณะศึกษาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/บริหารธุรกิจ/นิติศาสตร์ บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค วันที่ 15 มี.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี บุณฑิตวิทยาลัยราชธานี คณะศึกษาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/บริหารธุรกิจ/นิติศาสตร์ บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เนื่องในโอกาส โครงการบำเพ็ญประโยชน์ โครงการรักนี้เพื่อน้องสู่เด็กพิเศษ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวณัฐศฐิชา บุญเพศ, คณะครู นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคอุบล บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค วันที่ 1 มี.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวณัฐศฐิชา บุญเพศ, คณะครู นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคอุบล บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล เนื่องในโอกาศ ทำบุญ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวชีวารัตน์ นิวัฒน์ชัยเดช และครอบครัว บริจาคขนม นมกล่อง วันที่ 24 ก.พ. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวชีวารัตน์ นิวัฒน์ชัยเดช และครอบครัว บริจาคขนม นมกล่อง ให้กับโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล เนื่องในโอกาศ ทำบุญวันเกิด ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวจงกลณี เกตุแก้ว ร้านมิติมนสังฆภัณฑ์ บริจาคเดทตอล แชมพู ขนมปังนักสืบสบู่เด็กแคร์ ยาสีฟัน วันที่ 18 ก.พ. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวจงกลณี เกตุแก้ว ร้านมิติมนสังฆภัณฑ์ บริจาคเดทตอล แชมพู ขนมปังนักสืบสบู่เด็กแคร์ ยาสีฟัน ทาง โรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวแตงอ่อน ตันสุ่นอั้น บริจาคขนม น้ำส้ม วันที่ 18 ก.พ. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวแตงอ่อน ตันสุ่นอั้น บริจาคขนม น้ำส้ม ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นายกรศิริ มิ่งไชย บริจาคข้าวต้มหมู 1 หม้อ วันที่ 18 ก.พ. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นายกรศิริ มิ่งไชย บริจาคข้าวต้มหมู 1 หม้อ เนื่องในโอกาสทำบุญ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวกมลชนก กาฬเนตร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด บริจาคขนม น้ำส้ม วันที่ 17 ก.พ. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวกมลชนก กาฬเนตร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด บริจาคขนม น้ำส้ม เนื่องในโอกาส ทำบุญวันเกิด ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี คุณปาลิตา พวงแก้ว และเพื่อนๆ เลี้ยงข้าวผัดใส้กรอก ขนม น้ำส้มแตงโม วันที่ 17 ก.พ. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี คุณปาลิตา พวงแก้ว และเพื่อนๆ เลี้ยงข้าวผัดใส้กรอก ขนม น้ำส้มแตงโม เนื่องในโอกาส ทำบุญ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี ต.รอ.อุบลในเมืองรับรองสภาพรถ ต.รอ.แจ้งสนิท บริจาคของแ้ห้งขนมต่างๆ วันที่ 10 ก.พ. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี ต.รอ.อุบลในเมืองรับรองสภาพรถ ต.รอ.แจ้งสนิท บริจาคของแ้ห้งขนมต่างๆ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ภาพไอคอน

ข่าวประกาศรับสมัครนักเรียน


ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ปัญญาอ่อน)
1.2 เป็นเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
1.3 เป็นเด็กที่มีปัญหาทางด้านพัฒนาการล่าช้า
1.4 เป็นเด็กออทิสติก
1.5 มีอายุแรกเข้าเรียนคือ
- ระดับปฐมวัย อายุ 5-6 ปี
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อายุ 7 ปี
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อายุ 13 ปี
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อายุ 15 ปี
1.6 มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประำจำวันได้ เช่น การรับประทานอาหาร การขับถ่าย การอาบน้ำ และการแต่งกาย
1.7 มีภูมิลำเนาในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร หรือจังหวัดอื่นๆ
2. หลักฐานในการรับสมัคร
2.1 สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
2.3 หนังสือรับรองความพิการ (ออกโดยแพทย์) จำนวน 1 ฉบับ
2.4 บัตรประจำตัวผู้พิการ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี)จำนวน 1 ฉบับ
2.5 รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง (ปัจจุบัน)ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2.6 รูปถ่ายผู้ปกครองนักเรียนหน้าตรง จำนวน 2 รูป
2.7 ใบรับรองการวัดระดับสติปัญญา (I.Q)สามารถขอได้จากโรงเรียนที่มีแผนกจิตเวช หรือโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2.8 บัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทองหรือบัตรทองผู้พิการ ท. 34)
หมายเหตุให้ผู้ปกครองนำนักเรียนไปตรวจหมู่โลหิต เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนในการจัดทำ สารสนเทศด้านการให้บริการสุขภาพนักเรียนต่อไป
3.จำนวนนักเรียนที่รับสมัครเข้าเรียน
3.1 ระดับก่อนประถมศึกษา (ระดับอนุบาล) จำนวน 20 คน
3.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 คน
3.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 คน
3.4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน
5.ระยะเวลาการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
6.สถานที่รับสมัคร
ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 500 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 0-4531-2764
อนึ่ง ในการสมัครเข้าเรียน ขอให้ผู้ปกครองได้โปรดนำนักเรียนมาสมัครด้วย เพื่อเข้ารับการประเมินความสามารถพื้นฐานของนักเรียนสำหรับการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนต่อไป
ภาพไอคอน

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ภาพกิ๊บประกาศโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ภาพกิ๊บ ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ภาพไอคอน

ชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.


  รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2561 ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2561
ภาพไอคอน

--- วิดีทัศน์ ---


รายการแรงบันดาลใจแห่งความหวัง ตอนที่ 7 การจัดการเรียนสำหรับบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา
 • ภาพนายมีเกียรติ นามสมตรึก
  นายมีเกียรติ นาสมตรึก
  ผู้อำนวยการโรงเรียนแบบสำรวจความต้องการช่วยเหลือเพื่อจัดทำฐานข้อมูล
ความต้องการช่วยเหลือ ข้อมูล CSR
ผู้รับผิดชอบ น.ส.สิริกร สิงขรอาจ
โทร.097-9655646
ภาพไอคอน--แนะนำเว็บไซต์--


ลิงค์เว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ
ลิงค์เว็บไซต์ สพฐ.
ลิงค์เว็บไซต์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ลิ้งเว็บระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ลิงค์เว็บไซต์ กสท. gtech.obec.go.th
ลิงค์เว็บไซต์ กบข.
ลิงค์เว็บไซต์ คุรุสภา
ลิ้งเว็บศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
ลิ้งเว็บศูนย์อาชีพออทิสติกไทย

ภาพไอคอน ปฏิทินโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลภาพไอคอน facebook


ภาพไอคอน--- ข่าวบริการ ---


+++จำนวนผู้ออนไลน์+++

+++จำนวนผู้เข้าชม+++