คลิปวีดีโอกิจกรรมของโรงเรียน

รายการ ตี 10 นำนักเรียนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ ปี 2558

โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล แสดงเต้นบั๊ดสะหลบงานเกษียณอายุราชการ
ผู้อำนวยการสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี2557

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

นักศึกษาภาคพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ตามโครงการสอนน้องล้างมือและแปรงฟันอย่างถูกวิธี และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล วันที่่ 10 มกราคม 2557

โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล เปิดสนามกีฬาโครงการสนับสนุนและส่งเสริมเด็กพิการและด้อยโอกาส ให้มีความเป็นเลิศด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ และการแข่งขันเปตองบุคคลากร ประจำปี 2556 ณ สนามเปตองโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล

โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล นำนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา ร่วมกันร้องเพลงค่าน้ำนม เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2556

นักเรียนออทิสติก ทัศนศึกษาตามโครงอาชาพาเที่ยว

วีดีทัศน์นำเสนอobec awards โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล