คลิปวีดีโอกิจกรรมของโรงเรียน

 • กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
 • นักศึกษาภาคพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ตามโครงการสอนน้องล้างมือและแปรงฟันอย่างถูกวิธี และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล วันที่่ 10 มกราคม 2557
 • โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล เปิดสนามกีฬาโครงการสนับสนุนและส่งเสริมเด็กพิการและด้อยโอกาส ให้มีความเป็นเลิศด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ และการแข่งขันเปตองบุคคลากร ประจำปี 2556 ณ สนามเปตองโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
 • โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล นำนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา ร่วมกันร้องเพลงค่าน้ำนม เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
  ประจำปีการศึกษา 2556
 • นักเรียนออทิสติก ทัศนศึกษาตามโครงอาชาพาเที่ยว
 • วีดีทัศน์นำเสนอobec awards โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 2556
 • วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 2554
 • >วีดีทัศน์วันสถาปนา โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
 • การประชุมอบรมพัฒนาคุณภาพบุคลากร สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4
 • อาสาสร้างฝัน แบ่งปันคนพิเศษ Redbull Spilit
 • วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล เข้าขอรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
  ประจำปีการศึกษา 2553 ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก