คลิปวีดีโอกิจกรรมของโรงเรียน

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 2554

วีดีทัศน์วันสถาปนา โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล

การประชุมอบรมพัฒนาคุณภาพบุคลากร สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4

อาสาสร้างฝัน แบ่งปันคนพิเศษ Redbull Spilit

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล เข้าขอรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2553 ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

วีดีทัศน์นำเสนอคณะกรรมการนิเทศการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ของโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล

นักเรียนช่วงชั้นปีที่10-12 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สวนสัตว์อุบลราชธานี

กิจกรรม Happy hours With BELL SUPOL ร่วมกับ GMM Grammy นำนักร้องจากค่ายแกรมมี่ เบล สุพล และคณะมาร้องเพลง และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมอนุรักษ์ม้าพันธ์พื้นบ้านสิรินธรจัดกิจกรรมอาชาพาเที่ยวครั้งที่ 2 นำนักเรียนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ระดับ ป.1 - ป. 6